top of page
Om ansvarsgrupper

Fördelat ansvar
Ansvaret för vår missionsförenings arbete fördelas på ansvarsgrupper, som har stort inflytande över planeringen av verksamheten under sina respektive ansvarsmånader. Det kan handla om att delta i utformandet av program för gudstjänster och andra samlingar och att medverka i dem. Ett exempel är den gudstjänst en gång per månad som är Undersåkers församlings huvudgudstjänst, förlagd till missionshuset. Praktiska sysslor som bakning, servering, vaktmästeri och städning hör också till. Varje grupp har ansvaret för en månad i taget.
För närvarande är föreningens medlemmar indelade i tre
ansvarsgrupper.

bottom of page