Saturday, 31 October, 2020

Ansvarsgrupper

Ansvarsgrupper

Fördelat ansvar
Ansvaret för vår missionsförenings arbete fördelas på ansvarsgrupper, som har stort inflytande över planeringen av verksamheten under sina respektive ansvarsmånader. Det kan handla om att delta i utformandet av program för gudstjänster och andra samlingar och att medverka i dem. Ett exempel är den gudstjänst en gång per månad som är Undersåkers församlings huvudgudstjänst, förlagd till missionshuset. Praktiska sysslor som bakning, servering, vaktmästeri och städning hör också till. Varje grupp har ansvaret för en månad i taget.
För närvarande är föreningens medlemmar indelade i fyra ansvarsgrupper.

Kontaktpersoner:

Grupp 1
Carl-Eric Lundqvist  070 696 43 71

Grupp 2
Catrin Johansson      073 813 78 41

Grupp 3
Elna Bolin                   076 102 46 42

Grupp 4
Christer Eriksson       070 205 72 57